top of page
Wax Remover vahanpoistaja 1 gal

Wax Remover vahanpoistaja 1 gal

29,00 €Hinta

Vahanpoistaja Wax Remover pehmentää tehokkaasti suojavahakerroksen. Toimii yleisimpiin tehdassuojavahoihin. Huuhtoutuu helposti.

 

Wax Remover on erittäin voimakas kuljetussuojavahan poistoaine, joka on suunniteltu poistamaan lian ja piintyneen suojavahan ennen uuden vahakerroksen ja keraamisen pinnoitteen käyttöä.


Käyttöohje: Käytä vain viileälle pinnalle. Levitä tuote sumuttamalla varovasti käyttäen kosteutta imemättömiä kumihanskoja ja silmäsuojaimia.

 

Laimenna 1:6-1:10.

 

Sumuta tasaisesti koko pinnalle alhaalta ylöspäin. Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia ja huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä. Piintyineiden kerrostumien poistoon saatetaan tarvita pesusientä. Toista käsittely tarvittaessa.


Turvaohje: Käytä kumihansikkaita ja silmäsuojaimia. Varo tuulenpuuskia käytettäessä ulkona. Käytä varoen. Älä levitä kuumalle pinnalle. Älä anna kuivua pinnalle.

  • Turvallisuustiedot

    Sisältää Innehåller: Kaliumhydroksidi Kaliumhydroksid. Vaaralauseet Faroangivelser H290 Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  Turvalausekkeet Skyddsangivelser P234 Säilytä alkuperäispakkauksessa. Förvaras endast i originalbehållaren. P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen. Tvätta dig grundligt efter användning. P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303+P361 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P304+P340 OS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P301 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: VID FÖRTÄRING: P321 Erityishoitoa tarvitaan. Särskild behandling. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P405 Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst. P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten / alueellisten /kansallisten / kansainvälisten säännösten mukaisesti. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala /nationella /internationella bestämmelser.

bottom of page