top of page
Taxi XL Cleaner 1gal

Taxi XL Cleaner 1gal

32,00 €Hinta
Taxi XL Cleaner - Kiiltopesuaine 1gal
Nopeaan ja helppoon pesuun tarkoitettu kiiltopesuaine. Soveltuu erinomaisesti ajoneuvoille, joita pestään usein. Kiiltopesuaine jättää nimensä mukaisen lopputuloksen ajoneuvojen normaaleille pinnoille. Soveltuu käytettäväksi erityisesti talvikausina.
 • Details

  Laimennussuhde:
  5-20% laimennus vedellä, riippuen pinnan likaisuudesta.

  Käyttöohje:
  Kädenlämpöisellä vedellä laimennettu seos levitetään matalapaineruiskulla tasaisesti koko ajoneuvon päälle, aloittaen ajoneuvon alaosista. Kuuman veden käyttö pudottaa pesutehoa. Kiiltopesu tarvitsee toiminta-aikaa noin 1-5min, jonka jälkeen pesu aloitetaan painepesurilla ajoneuvon alaosista edeten systemaattisesti ylöspäin. Lopuksi ajoneuvo huuhdellaan puhtaaksi pesuainejäämistä, aloittaen ajoneuvon yläosasta, josta liikutaan systemaattisesti
  alaspäin.

  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
  H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
  Turvalausekkeet
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
  P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla
  P321 Erityishoitoa tarvitaan
  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
  P362+P364 Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P310 Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti

  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
  Skyddsangivelser
  P264 Tvätta dig grundligt efter användningen
  P273 Undvik utsläpp till miljön
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket tvål och vatten
  P321 Särskild behandling
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
  P362+P364 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser
bottom of page