top of page
Supermafrasol 900ml - Pesuainetiiviste

Supermafrasol 900ml - Pesuainetiiviste

19,00 €Hinta
Erittäin vahva ammattilaispesuaine pinttyneeseen likaan
Supermafrasol on todella vahva antistaattinen pesuainetiiviste. Pinta-aktiiviset aineet poistavat tehokkaasti rasvaa, dieselvalumia, karstoja ja pakokaasunokea. Supermafrasolia voidaan käyttää puhdistamaan ajoneuvoja, kaivinkoneita, säiliöitä, tankkeja, työpajakoneita, moottoreita, ja kaikkia muita pintoja, jotka vaativat tehokkaan puhdistuksen.
 • Details

  Käyttöohje:
  Supermafrasol on tiiviste, joten se täytyy laimentaa ennen käyttöä (1:15-1:50) riippuen pinnan likaisuudesta. Levitä tuotetta pinnalle alhaalta ylöspäin ja huuhtele lopuksi paineistetulla vedellä. Erikoispinnoille käyttäessäsi kokeile ensin huomaamattomasta kohdasta vaurioittaako se pintaa. Älä käytä alumiineille tai seosmetalleille. Älä anna kuivua pinnoille.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  1-hydroksietylideeni-1, 1 difosfonihappo, natriumhydroksidi, alcohol ethoxylate C11-C13, betaine alkyl amido propil dimetil
  Vaaralausekkeet
  H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
  Turvalausekkeet
  P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P303+P361+P353 Jos kemikaalia joutuu iholle (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti

  Innehåll
  1-hydroksietylideeni-1, 1 difosfonihappo, natriumhydroksidi, alcohol ethoxylate C11-C13, betaine alkyl amido propil dimetil
  Faroangivelser
  H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  Skyddsangivelser
  P261 Undvik att andas in dimma/ångor/sprej
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P303+P361+P354 Vid hudkontakt (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser
bottom of page