top of page
Road Paint & Graffiti Remover 650ml

Road Paint & Graffiti Remover 650ml

14,00 €Hinta
Road Paint & Graffiti Remover- Tiemaalien - ja graffitien poistoaine sisältää vallankumouksellista uutta teknologiaa, joka hyödyntää ympäristöystävällistä, soija- ja kasvipohjaista kemiaa turvalliseen, nopeaan ja helppoon tiemaalin ja graffittien poistoon lakkapintaisten ajoneuvojen maalipinnoista.
 • Details

  Käyttöohjeet:

  Ravista hyvin. Sumuta Road Paint & Graffiti Removeria tarvittava määrä poistettavan maalin päälle. Anna tuotteen vaikuttaa 3-5 minuuttiin. Poista pehmennyt maali painaen kevyesti puhdasta froteepyyhettä tai mikroliinaa. Älä käytä Road Paint & Graffiti Removeria auringon paisteessa tai kuumille pinnoille. Jos tuote alkaa kuivua pinnalle, levitä lisää tuotetta pitääksesi pinnan kosteana. Jos poistettava maali on paksuna tai lujana kerroksena, toista käsittely. Ei suositella käytettäväksi pehmeille-, tuoreille- tai yksikerrosmaaleille.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H226 Syttyvä neste ja höyry.
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
  Turvalausekkeet
  P261 Vältä sumun/höyryn hengittämistä.
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
  P303 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P370+P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen sopivaa välinettä

  Faroangivelser
  H226 Brandfarlig vätska och ånga.
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  Skyddsangivelser
  P261 Undvik att inandas dimma eller ångor.
  P264 Tvätt dig omsorgsfullt efter hanteringen.
  P280 Använd lämpliga skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
  P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  P370 + P378 Vid brand: Släck branden med lämpliga medel för släckning.
bottom of page