top of page
Revìtax pinnoiteshampoo 500 ml

Revìtax pinnoiteshampoo 500 ml

35,00 €Hinta

Pese ja suojaa yhdellä käsittelyllä. Se antaa myös vähintään neljä kuukautta kestävän kiillon ja suojan, jopa pinnoittamattomalle autolle. Erittäin tehokkaasti puhdistava ja liukastava Revìta kiinnittyy pintaan ja antaa hyvän vedenhelmeilyn. Erittäin suorituskykyinen tuote jopa laimennettuna suhteessa 1:100. Suuremmakin auton käsittelyyn riittää 30 grammaa. Revìta poikkeaa markkinoiden muista tuotteista, koska se sisältää seoksen liuotettuja siloksaani-polymeerejä, jotka tarttuvat tehokkaasti auton pintaan. Ne luovat suojan ilmakehän saasteita, kemikaaleja ja linnunjätöksiä vastaan. Erinomainen pesuteho ja neutraali koostumus, joka on turvallinen vahalla ja kestopinnoitteilla.

 

KÄYTTÖOHJEET: Käytettäessä autolle ilman nanopinnoitetta, laimenna suhteessa 1:100. Käytettäessä pinnoitteelle, laimenna 1:200. Yhteensopiva Benefìcian ja Cupìdon kanssa. Vaikutus alkaa noin kahdeksan tuntia käsittelyn jälkeen.

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet

  H315 Ärsyttää ihoa.

  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.

   

  Faroangivelser

  H315 Irriterar huden.

  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

bottom of page