Presta Aerosol Glass Cleaner 539ml

Presta Aerosol Glass Cleaner 539ml

11,00 €Hinta
Prestan ensiluokkainen ammoniakkivapaa supertehokas lasinpesuaine, joka on kehitetty automaalaamojen tarpeita silmälläpitäen poistamaan tehokkaasti ja helposti piintyneet öljyiset kalvot ja lian autojen laseilta. Voimakastehoinen erikoisvaahto tunkeutuu piintyneen lian sisään irrottaen sen välittömästi lasista, josta se on kevyesti pois pyyhittävissä.
 • Details

  Käyttöohjeet:

  Ravista ennen käyttöä. Älä käytä kylmässä. Pidä aerosoli pystyasennossa ja sumuta n. 20-30 cm etäisyydeltä lasipinnalle. Pyyhi pinta puhtaaksi Hornet erikoisikkunamikroliinalla tai nukkaamattomalla maalaamopaperilla.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H222 Syttyvä aerosoli
  H229 Painesäiliö: voi revetä kuumennettaessa
  H302 Haitallista nieltynä
  H312 Haitallista joutuessaan iholle
  H315 Ärsyttää ihoa
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  H332 Haitallista hengitettynä
  Turvalausekkeet
  P210 Suojaa lämmötä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelt ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
  P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
  P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
  P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa 50C/122F korkeammille lämpötiloille
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaan

  Faroanvisningar
  H222 Brandfarlig aerosol
  H229 Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning
  H302 Skadligt vid förtäring
  H312 Skadligt vid hudkontakt
  H315 Irriterar huden
  H319 Irriterar allvarligt ögon
  H322 Skadligt vid inandning
  Skyddsanvisningar
  P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden
  P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
  P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
  P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperatur över 50C/122F
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser