top of page
Pre-Wash Green Esipesu ja Itikanpoisto 1 gal

Pre-Wash Green Esipesu ja Itikanpoisto 1 gal

34,00 €Hinta

Pre-Wash on suunniteltu poistamaan hyönteisten jälkiä, sekä puhdistamaan tehokkaasti moottoritilat ja oven välit. Tehokas piintynyttä likaa, kuten hyönteisiä, linnunjätöksiä, ja mahlaa vastaan. Pre Wash Green on erittäin tiivis ja riittoisa vaihtoehto tehokkaaseen esipesuun.

 

Käyttöohje: Laimenna suhteessa 1:1-1:200 riippuen pinnan likaisuudesta. Älä käytä kuumille pinnoille. Ei suositeltava käytettäväksi akryyli- tai muille yksikerrosmaalipinnoille. Vahva liuotin saattaa jättää helposti valumajälkiä. Suihkuta pinnalle tasaisesti, mieluiten pesuainelevittimellä tai vaahdottimella. Anna vaikuttaa 1-5 minuuttia riippuen pinnan likaisuudesta. Huuhtele huolellisesti painepesurilla tai runsaalla vedellä. Älä anna tuotteen kuivua pinnalle. Tarvittaessa toista.

 • Turvallisuustiedot

  Sisältää Innehåller: Kaliumhydroksidi Kaliumhydroksid. Vaaralauseet Faroangivelser H290 Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  Turvalausekkeet Skyddsangivelser P234 Säilytä alkuperäispakkauksessa. Förvaras endast i originalbehållaren. P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen. Tvätta dig grundligt efter användning. P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303+P361 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P304+P340 OS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P301 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: VID FÖRTÄRING: P321 Erityishoitoa tarvitaan. Särskild behandling. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P405 Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst. P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten / alueellisten /kansallisten / kansainvälisten säännösten mukaisesti. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala /nationella /internationella bestämmelser.

   

   

   

   

   

bottom of page