top of page
Prìmus vaahtoava esipesuaine 1000 ml

Prìmus vaahtoava esipesuaine 1000 ml

20,00 €Hinta

Prìmus on erittäin turvallinen ja tehokas vaahtoava esipesuaine, jota voi käyttää kaikilla maali- ja metallipinnoilla, myös herkillä materiaaleilla. Se sopii myös urheiluaitoille ja moottoripyörille. Se poistaa myös vaikeaa likaa ilman hankaamista, kuten pihkaa ja hyönteisiä. Voidaan käyttää tavallisilla pesuainelevittimillä ja vaahdottimilla.

 

LAIMENNUS PESUAINELEVITTIMELLÄ: Renkaille ja vanteille laimenna 1:3-10, helmoille 1:20, erittäin likaisille autoille 1:80, vähemmän likaisille autoille 1:100. LAIMENNUS VAAHDOTTIMELLA: Laimenna 1:5-10 riippuen auton likaisuudesta ja vaahdottimen valmistajan suosituksista. KÄYTTÖOHJE: Suihkuta tuote alhaalta ylös, anna vaikuttaa antamatta kuivua muutama minuutti, ja huuhtele huolellisesti.

  • Turvallisuustiedot

    Huomiosana Vaara Fara Sisältää Innehåller: Kalilipeä kaliumhydroxid, Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti Vaaralausekkeet Faroangivelser: H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Turvalausekkeet Skyddsangivelser: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

bottom of page