top of page
Metal Polish 473 ml

Metal Polish 473 ml

34,00 €Hinta

Metallien kiillotusaine, joka antaa näyttävän kiillon, hidastaa hapettumista, ehkäisee ruostumista ja puhdistaa. Prestan Metal Polish on edistykselllinen metallin uudistuskiilloke. Se on suunniteltu poistamaan hapettumia, jarrupölyä ja öljyisiä läikkiä kaikilta ajoneuvojen ja veneiden metallipinnoilta. Käsitellyt pinnat tulevat häikäisevän kiiltäviksi ja peilikirkkaiksi. Tämä erikoiskiillotusaine sisältää hienoja hiovia mikrohiukkasia, jotka eivät vahingoita metallipintoja.
 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
  Turvalausekkeet
  P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
  P331 EI saa oksennuttaa.
  P405 Varastoi lukitussa tilassa.
  P501 Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.

  Faroangivelser
  H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  Skyddsangivelser
  P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  P331 Framkalla INTE kräkning.
  P405 Förvaras inlåst
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter
bottom of page