top of page
Ma-fra Sealy spray 500 ml Pinnoite kumiveneille

Ma-fra Sealy spray 500 ml Pinnoite kumiveneille

11,00 €Hinta

Sealy on kevytveneille tarkoitettu uusi tiivis tuote, joka kiillottaa ja suojaa kumiveneen pinnan yhdellä käsittelyllä.

Vallankumoukselliseen koostumukseen kuuluu Polarlite®, Ma-Fran itse kehittämä monitoiminen ainesosa, joka samanaikaisesti palauttaa, kiillottaa ja suojaa veneen pinnan. Polarliten ansiosta Sealy myös suojelee kumia ja ehkäisee sen ikääntymistä ja kellertymistä.

Tuote on vettä hylkivä. Näin lika ei tartu aineeseen, ja veneen peseminen on helpompaa. Sen kosteuttava ja kiillottava koostumus pitää pinnat pehmeinä ja uuden veroisina, sekä suojaa niitä lialta, auringolta ja suolalta, kun tuotetta käytetään säännöllisesti.

 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  C7 hiilivedyt
  Vaaralausekkeet
  H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
  H315 Ärsyttää ihoa.
  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
  H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointikielletty.
  P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
  P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
  P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
  P304+P312 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia.
  P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille

  Innehåller
  C7 kolväten
  Faroangivelser

  H315 Irriterar huden
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
  P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
  P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  P261 Undvik att andas in dimma/ångor/sprej
  P304+P312 Vid inandning: söka läkarhjälp vid obehag
  P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 oC/ 122 oF.
bottom of page