top of page
Ma-Fra Pulimoquettes Oxygen 4500 ml

Ma-Fra Pulimoquettes Oxygen 4500 ml

38,00 €Hinta
Pulimoquettes Oxygen, Tekstiilipuhdiste käsi- ja konekäyttöön.
Pulimoquettes Oxygen on korkealaatuinen tiiviste, joka puhdistaa tehokkaasti kaikki tekstiilipinnat, lian määrästä riippumatta. Lähes vaahdottoman koostumuksensa ansiosta, erinomaisen lopputuloksen voi saavuttaa käsin- ja koneellisesti puhdistaen.
 • Details

  Laimennus: Tuote on tiiviste. Laimenna lian määrästä riippuen 1:10 – 1:20. Käsikäytössä: Sumuta laimennettua tuotetta pintaan. Anna vaikuttaa hetki. Hankaa pois mikroliinalla.
  Konekäytössä: Sumuta laimennettua tuotetta tekstiilipintaan. Anna vaikuttaa hetki. Pese tuote painehuuhtelulaitteella pois.

  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin

  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp
bottom of page