top of page
Ma-fra Nautic Waterline Clean 750 ml

Ma-fra Nautic Waterline Clean 750 ml

13,00 €Hinta
Waterline Clean on uusi biohajoava tuote, joka on suunniteltu puhdistamaan nopeasti veneen piintyneet vesirajat, antaen samalla pitkäkestoisen kiillon. Waterline Clean poistaa tehokkaasti veneen vesirajasta kalkki-, levä- ja saastekertymät. Waterline Clean on helppo käyttää myös kun vene on vedessä.
 • Details

  Käyttöohjeet:
  Suihkuta tuote tasaisesti veneen vesirajaan ja anna tuotteen pehmentää likakerrostumat. Huuhtele pinnat lopuksi vedellä. Jos lika on erittäin piintynyt, toista prosessi ja käytä tarvittaessa apuna harjaa ja/tai sientä.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P103 Lue merkinnät ennen käyttöä
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin
  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin

  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P101 Har förpackning eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P103 Läs etiketten före användning
  P264 Tvätta dig grundligt efter användningen
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
bottom of page