top of page
Hull & Deck Cleaner 1gal

Hull & Deck Cleaner 1gal

36,00 €Hinta

Hull & Deck Cleaner
Biohajoava puhdistusaine rungolle ja kannelle


Puhdistaa ja kirkastaa. Soveltuu monille materiaaleille, kuten lasikuidulle, karhennetuille kansille, kiillotetuille teräkselle, kromille, kuparille ja alumiinille. Poistaa lian, rasvan, piintymät, vesirajat ja pakokaasulian.

 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa.
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  Turvalausekkeet
  P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
  P280 Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  P280 Käytä suojakäsineitä.
  P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
  P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
  P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä

  Faroangivelser
  H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P264 Tvätta dig grundligt efter användningen
  P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd
  P280 Använd skyddshandskar
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket tvål och vatten
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp
  P362+P364 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen
bottom of page