top of page
Purìfica Elvyttävä shampoo 1000 ml

Purìfica Elvyttävä shampoo 1000 ml

41,00 €Hinta

Maalipinnalle kertyvä kalkki heikentää kiiltoa ja vedenhelmeilyä. Purìfica liuottaa ja sitoo itseensä kalkkia ja happosateiden jättämiä saasteita tehokkaasti ja hellävaraisesti. Elvyttäen näin coating-pinnoitteen. Tämä nano-huoltoshampoo on todellinen uutuus detailing-markkinoilla. Sen innovatiivinen koostumus sisältää sekoituksen kiillottavia happoja, jotka poistavat kalkin auton pinnalle muodostamat jäänteet sekä elvyttävät ja korostavat keraamisten pinnoitteiden ominaisuuksia. Huolellisesti suunnitellut kiillottavat hapot mahdollistavat käsittelyn vahingoittamatta auton vaha- tai muuta pinnoitetta.

 

KÄYTTÖOHJE: Laimenna 1:60 säännöllistä pesua varten. Poistettaessa pinttyneitä kalkkitahroja laimenna korkeintaan 1:10 tai käytä raakana, riippuen liasta. Erittäin vaikeille kalkkitahroille käytä Ènergo-puhdistusainetta välttääksesi vaurioita auton pinnalle.

 • Turvallisuustiedot

  Vaara syövyttävä

  Sisältää Innehåller Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkane, sodium salts, betaine alkyl amido propil dimetil, oleylamine, ethoxylated

   

  Vaaralausekkeet

  H315 Ärsyttää ihoa.

  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

  P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.

   

  Faroangivelser

  H315 Irriterar huden.

  H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. b

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp.

  P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

  P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser

bottom of page