top of page
Desinfiointiaine Germs Destroyer

Desinfiointiaine Germs Destroyer

34,00 €Hinta

Germs Destoryer on helppokäyttöinen desinfiointiaine pesua kestäville pinnoille.

 

Soveltuu esimerkiksi ovenkahvojen, kädensijojen ja muiden vastaavien pintojen desinfiointiin.

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä raakana tai laimennettuna 1:1-1:2. Sumuta tai levitä käsiteltävälle pinnalle tasaisesti. Anna haihtua tai pyyhi pinta nukkaamattomalla liinalla.

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet

  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

  Suojalausekkeet

  P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

  P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. Behållaren ska vara väl tillsluten.

  P235 Säilytä viileässä. Förvaras svalt.

  P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

  P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

  P403 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Förvaras på väl ventilerad plats.

bottom of page