top of page
Daytona 4,5L - Vahashampoo

Daytona 4,5L - Vahashampoo

40,00 €Hinta

Nopea ja helppokäyttöinen vahashampoo, joka nopeuttaa merkittävästi auton pesua ja vahausta. Poistaa tehokkaasti likaa ja jättää pesun jäljiltä vahakerroksen, joka suojaa auton korin ja peittää pieniä vaurioita, kuten hologrammeja. Nopea Daytona hajottaa lian nopeasti eikä edellytä hankaamista - levittäminen ja huuhtelu painepesurilla riittää.

 

Luonnolliset vahat jättävät silkkisen pinnan. Puhdistusteho perustuu biohajoaviin pinta-aktiivisiin aineisiin, tehden Daytonasta turvallisen käyttää. Daytona on koostumukseltaan tiivis riittoisa shampoo. 

 • Details

  Käyttöohje:
  Älä pese ajoneuvoa suorassa auringonpaisteessa. Huuhtele ensin pintalika pois painepesurilla tai vesiletkulla. Annostele pesuämpäriin 100-200ml vahashampoota tai kaada suoraan pesuhanskaan/sieneen. Aloita huolellinen pesu yläosista ja etene systemaattisesti alaspän. Huuhtele lopuksi runsaalla vedellä aloittaen yläosista.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  1H-imidazole-1-ethanol,4,5-dihydro-2-C15-C17 unsaturated alkyl derivates
  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
  H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
  Turvalausekkeet
  P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti

  Innehåll
  1H-imidazole-1-ethanol,4,5-dihydro-2-C15-C17 unsaturated alkyl derivates
  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
  Skyddsangivelser
  P273 Undvik utsläpp till miljön
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser
bottom of page