top of page
Dèrma 2.0 Kolmitoiminen nahanpuhdistaja 500 ml

Dèrma 2.0 Kolmitoiminen nahanpuhdistaja 500 ml

19,00 €Hinta

Dèrma Cleaner 2.0 on kolmitoiminen puhdistaja nahalle. Se puhdistaa, kosteuttaa ja desinfioi yhdellä käsittelyllä. Ylläpitää nahan ulkonäköä sekä ehkäisee kuivumista, kulumista ja halkeilua. Eliminoi taudinaiheuttajia ja poistaa epämiellyttäviä hajuja. Sisältää pehmentäviä ja kosteuttavia ainesosia, jotka pitävät nahan nuoren näköisenä. Sen viruksia ja bakteereja eliminoiva toiminto täyttää UNI EN 1276 ja UNI EN 13697 -standardit.

 

KÄYTTÖOHJE: Suihkuta suoraan käsiteltävälle pinnalle. Likaisen pinnan puhdistamiseksi käsittele pensselillä tai pehmeällä harjalla. Hankaamalla harjaksilla tuote vaahtoaa ja puhdistaa syvältä. Hankaa voimakkaasti minuutti tai niin kauan, kunneslika irtoaa. Pyyhi ylimääräinen tuote pois mikrokuituliinalla. Puhtaan pinnan ylläpitämiseksi ja suojaamiseksi suihkuta pinnalle ja pyyhi mikrokuituliinalla.

  • Turvallisuustiedot

    Sisältää Innehåller: Vaaralausekkeet Faroangivelser: H315 Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Turvalausekkeet Skyddsangivelser: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Undvik utsläpp till miljön. P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P501 Hävitä säiliö noudattaen paikallisia / alueellisia / kansallisia / kansainvälisiä määräyksiä Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser.

bottom of page