top of page
Malco Clean & Shine - Puhdistava Samettipinnoite 1 gal

Malco Clean & Shine - Puhdistava Samettipinnoite 1 gal

74,00 €Hinta

CLEAN 'N SHINE - poistaa tehokkaasti rasvan, lian ja kuran nahalta, vinyyliltä ja muovilta uudistaen pinnan alkuperäiseen loistoonsa. Tunkeutuu pinnoitteen huokosiin ja irrottaa lian syvältä. Ei jätä rasvaista pintaa. Tehokas ja nopea yleispuhdistusaine auton sisäehostukseen sekä verhoilun suojaamiseen - Yksi työ ja kaksi toimintoa!
 

 • Details

  KÄYTTÖOHJEET:

  Sekoita hyvin ennen käyttöä! Tarkista ennen käsittelyä pintojen värinkestävyys huomaamattomasta paikasta. Sumuta suoraan käsiteltävään kohteeseen tai liinaan. Pese ja kiillota pinta käyttäen apuna Hornet Wipe-Out erikoismikroliinaa. Anna kuivua.

  TURVALLISUUSTIEDOT:

  Vaaralausekkeet
  H315 ärsyttää ihoa
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet ennaltaehkäisystä
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
  P280 Käytä suojakäsineitä
  P280 Käytä silmäsuojainta/kasvosuojainta
  Pelastustoimenpiteistä
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin
  P401 Varastoi erillään yhteensopimattomista aineista

  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser, förebyggande
  P264 Tvätta dig grundligt efter användning
  P280 Använd skyddshandskar
  P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd
  Skyddsangivelser, åtgärder
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket vatten
  P305+351 Vid ögonkontakt: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Förtsätt att skölja.
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp
  P401 Förvaras skilt från oförenliga material.
bottom of page