top of page
Ènergo kalkki- ja happosadetahrojen poistaja 250 ml

Ènergo kalkki- ja happosadetahrojen poistaja 250 ml

24,00 €Hinta

Ènergo poistaa ikkunoilta ja korilta kalkin ja happosateiden jäämiä ja tekee pesusta nopeampaa. Erityinen geelikoostumus mahdollistaa tuotteen helpon ja joustavan levittämisen suoraan tarvittaviin kohtiin. Ènergoa voidaan käyttää myös keraamisilla pinnoitteilla rasvanpoistajana ja puhdistajana.

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä laimentamattomana tai laimennettuna korkeintaan 1:5 vaikeille kalkkijäljille, jotka eivät irtoa Purìfica -shampoolla. Levitä märälle autolle pesuhanskalla. Käsittele ja kuivaa paneeli kerrallaan. Älä käsittele suorassa auringonpaisteessa. Mikäli käsittelystä huolimatta osa jäljistä ei irtoa, käytä tuotetta pisaroittain laimentamattomana suoraan pinnalle. Anna vaikuttaa viisi minuuttia pyyhkien pyörein liikkein. Pyyhi kostealla mikrokuituliinalla. Tuote ei vahingoita muovia, mutta vältä sen käyttöä vanhoille tai muuten herkille pinnoille.

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet

  H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilyät lasten ulottumattomissa.

  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

  P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

  P405 Säilytä lukittuna.

  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.

   

  Faroangivelser

  H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

  P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp.

  P405 Förvaras inlåst.

  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

bottom of page