top of page
Water Spot Remover - Ikkunapuhdistetahna

Water Spot Remover - Ikkunapuhdistetahna

39,00 €Hinta
Laseihin piintyneet kalkkijäämät tai muut piintyneet mineraalipitoiset likakerrostumat voit poistaa Malco Water Spot Remover – Ikkunatahnalla, joka toimii myös kromi-, ruostumaton teräs-, kaakeli ja posliinipinnoilla.

 • Details

  Käyttöohje:
  Levitä kuivalla tai kostealla liinalla tai voit käyttää tiivistä sientä tai harjaa. Paina tasaisesti varmiistaaksesi hyvän lopputuloksen. Hankaa piintymää edestakaisilla liikkeillä. Huuhtele lopuksi vedellä. Kuivaa pinta kankaalla tai paperipyyhkeellä.
  Toista käsittely tarvittaessa, kunnes piintymät ovat poissa.
  Älä käytä pinnoilla, jotka voivat vahingoittua hankauksesta.
  Käytä vihreää hontalaikkaa kaakeli -ja posliinipinnoilla.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Glykolihappo, oksaalihappo
  Huutomerkki
  Varoitus
  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa.
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  Turvalausekkeet
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen.
  P280 Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  P280 Käytä suojakäsineitä.
  P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdohuolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso etiketti)
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

  Innehåller
  Glykolsyra, Oxalsyra

  Varning
  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P264 Tvätta dig grundligt efter användningen
  P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
  P280 Använd skyddshandskar.
  P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
  P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  P321 Särskild behandling (se etiketten).
  P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
bottom of page