Wash Self 5L - Vaahtopesuaine

Wash Self 5L - Vaahtopesuaine

30,00 €Hinta
Tehokas ja turvallinen - soveltuu hyvin moottoripesuun.
Soveltuu myös asuntoautoille ja moottoripyörille.
Liuottaa rasvaa, runsasvaahtoinen, erinomainen painepesurikäyttöön
 • Details

  Laimennussuhteet:
  Moottoripesu 1:3-1:5
  Esipesu: 1:10-1:30
  Vaahdotuslaitteen kanssa: 1:1-1:4

  Käyttöohjeet:
  Suihkuta laimennettua pesuainetta koko käsiteltävälle pinnalle, aloittaen auton alaosista. Anna vaikuttaa hetki ja pese puhtaaksi paineella, aloittaan jälleen ajoneuvon alaosista. Huuhtele lopuksi pinnat puhtaaksi pesuainejäämistä juoksevalla vedellä.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Tetranatriumtyleenidiamiinitetra-asetaatti, sodium metasilicate, alkoholietoksylaatti, 1-hydroksietylideeni-1, 1-difosfonihappo
  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla

  Innehåll
  Tetranatriumtylenidiaminitetra-asetat, sodium metasilicate, alkoholetoksylat, 1-hydroksietyliden-1, 1-difosfonisyra
  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket tvål och vatten