top of page
Vèritas Vahanpoistaja ja syväpuhdistaja 1000 ml

Vèritas Vahanpoistaja ja syväpuhdistaja 1000 ml

25,50 €Hinta

Vèritas poistaa vahan ja pinnoitteet ennen uuden pinnoitteen tai sinettivahan lisäämistä. Korostaa myös olemassaolevia pyörrejälkiä, jolloin käsittelyn tarve on helpompi määrittää.

 

Poistaa tehokkaasti pinnalta rasvan, liukasteöljyn ja kiillotusöljyn, tuoden pienetkin virheet ja hologrammit selkeästi näkyville. Ei valkaise tai vahingoita pintaa.

 

Ehkäisee pölyn kerääntymistä antistaattisen ominaisuutensa vuoksi, helpottaen pinnoitteet levittämistä. Edistää myös pinnoitteen tarttumista käsiteltävään pintaan, parantaen kiiltoa.

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä laimentamattomana tai laimennettuna korkeintaan 1:4. Raakana levitä mikrokuituliinalla. Laimennettuna suihkuta suoraan pinnalle. Levitä kostealle pinnalle ja huuhtele välittömästi pois.

 • Turvallisuustiedot

  Sisältää Propan-2-ol

   

  Vaaralausekkeet

  H225 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.

  H315 Ärsyttää ihoa.

  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.

  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

  P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.

   

  Faroangivelser

  H225 Extremt brandfarlig vätska och ånga.

  H315 Irriterar huden.

  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

  P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp.

  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala bes/nationella/internationella bestämmelser.

bottom of page