top of page
UV Créme Wax 1 Q

UV Créme Wax 1 Q

52,00 €Hinta

UV Créme Wax
Tupla UV- suojavaha veneille

-Pitkäkestoinen ja helppokäyttöinen koostumus
-Tuottaa uskomattoman kiillon ja poikkeuksellisen
keston suolaa, korroosiota ja UV-säteilyä vastaan.
-Optimaalinen lasikuiduille, gelcoatille ja maalipinnoille

 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Liuotinbensiini (petroleum), keskiraskas alifaattinen, 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin, 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin seos
  Vaaralausekkeet
  H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
  H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
  Turvalausekkeet
  P260 Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
  P270 Syöminen, juominen ja tupakoiminen kielletty kemikaalia käytettäessä
  P303+P361+P353 Jos kemikaalia joutuu iholle (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä
  P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti

  Innehåll
  Solventnafta (petroleum), mellantung alifatisk, blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiatsol-3-onin, 2-metyl-2H-isotiatsol-3-onin
  Faroangivelser
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
  Skyddsangivelser
  P260 Inandas inte dimma/ånga/sprej
  P264 Tvätta dig grundligt efter användningen
  P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
  P303+P361+P354 Vid hudkontakt (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
  P314 Sök läkarhjälp vid obehag
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser
bottom of page