top of page
Ultimate Shampoo Conditioner 3,78L - Hoitoshampoo

Ultimate Shampoo Conditioner 3,78L - Hoitoshampoo

76,00 €Hinta

Ammattipesuloiden kestosuosikki Presta Ultimate Shampoo Conditioner on korkealaatuinen hoitoshampoo. Puhdistaa auton, hoitaa maalipintaa, ja antaa syvän ja näyttävän kiillon. "Ultimate" on vuodesta toiseen parhaiten myyviä hoitoshampoita, eikä suotta.

 

Soveltuu käyttöön kaikenvärisillä autoilla, mutta on erityisen hyvä apuvaline mustan auton pesuun. Saa mustan auton kiiltämään ja katseet kääntymään erittäin tehokkaasti. Shampoo on koostumukseltaan erittäin tiivis ja riittoisa. Auton pesu on paitsi nopeaa, myös kustannustehokasta.

 • Details

  Käyttöohje:

  Huuhtele pinta ennen shampoon levitystä. Sekoita Ultimate Shampoo Conditioner 1:200 puhtaaseen veteen tai annostele suoraan pesuhanskaan. Pese pinta systemaattisesti, aloittaen ajoneuvon yläosista. Huuhtele lopuksi huolellisesti ja kuivaa säämiskällä.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
  Turvalausekkeet
  P261 Vältä sumun tai höyryn hengittämistä.
  P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
  P280 Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/jos ilmenee pahoinvointia.
  P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
  P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
  P405 Varastoi lukitussa tilassa.
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti

  Faroangivelser
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  Skyddsangivelser
  P261 Undvik att andas in dimma/ångor
  P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
  P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P312 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp
  P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  P405 Förvaras låst
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser
bottom of page