Sincéro Step 3 Kiillotusaine 1 kg

Sincéro Step 3 Kiillotusaine 1 kg

56,00 €Hinta

Sincéro on kevyesti hiova, silikonivapaa pyörrejälkien poistaja.
Sen Diminutive Short Abrasive -teknologia takaa täydellisen
hionnan myös tummilla maalipinnoilla. Tuote poistaa
P3000-karkeustason jälkiä täyttämättä niitä.  Sopii  myös
läpinäkyville pinnoille. Ei jätä hologrammijälkiä. Sopii  sekä
uusille maalipinnoille että uudelleen maalatuille autoille.
Yhteensopiva keskikarkeiden (keltainen) laikkojen kanssa. Soveltuu käytettäväksi epäkeskokiillotuskoneella  ja mikrokuitulaikalla.

 

Käyttöohje: Levitä pieni määrä laikalle. Epäkeskokiillotuskoneella
levitä tasaisesti 1-2 nopeudella noin 30x30 cm laajuiselle alueelle
kerrallaan. Kiillota korkeimmalla nopeudella. Muulla kiillotuskoneella  aloita käsittely 700-900  rpm  kierrosnopeudella ja  korota  nopeus  vähitellen 1 500-1 800 rpm.  Viimeistele nopeudella 700-900 rpm.

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa P264  Peseydyhuolellisesti käsittelyn jälkeen P273 Vältettävä päästämistä  ympäristöön P280 Käytä silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
  Huuhdohuolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
  piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista P337+P313  Jos silmä-ärsytys jatkuu:  Hakeudu  lääkäriin P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti.

   

  Faroangivelser  H319  Orsakar allvarlig ögonirritation H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn P264 Tvätta dig grundligt efter användningen P273 Undvik utsläpp till miljön P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd  P305+P351+P338  Vid kontakt med
  ögonen: skölj för siktigt med vatten. Ta ut eventuella kontakt linser, om det går lätt att göre. Fortsätt att skölja P337+P313 Vid  bestående ögonirritation, sök läkarhjälp P501 Innehållet / behållaren  lämnas till i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella
  bestämmelser.