Sàtino Shampoo ja vaha mattapintaisille ja teipatuille autoille 500 ml

Sàtino Shampoo ja vaha mattapintaisille ja teipatuille autoille 500 ml

18,00 €Hinta

Sàtino on tehokas ja puhdisvoimainen shampoo, joka sopii täydellisesti mattaisille tai teipatuille pinnoille. Se jättää auton pinnalle tehokkaan suojan UV-säteitä vastaan, ja sen vaikutus kestää vähintään kaksi viikkoa. Mattapintaisen auton puhdistaminen ja suojaaminen edellyttää tietynlaisia tuotteita, jotta käsittely ei vaurioittaisi satiiniviimeistelyä. Tuote on vahaturvallinen. Helppo kuivata jättämättä pyörrejälkiä. Shampoon komponentit sitovat pesua haittaavia kalsiumia ja magnesiumia vedestä. Näin pinta-aktiiviset aineet voivat vaikuttaa vapaammin, mikä tekee Sàtinosta varteenotettavan tuotteen myös pestessä tavallisia maalipintoja kovalla vedellä.

 

KÄYTTÖOHJE: Laimenna suhteessa 1:60. Pese auto mikrokuituisella pesuhanskalla. Huuhtele kylmällä vedellä ja kuivaa mikrokuituliinalla.

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet

  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.

   

  Faroangivelser

  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser