Scic Orange spray 600ml Kojelaudan suojaaja

Scic Orange spray 600ml Kojelaudan suojaaja

9,90 €Hinta
Scic Orange puhdistaa ja suojaa kojelaudan pinnat pölyltä ja naarmuilta.
 • Details

  TURVALLISUUSTIEDOT:

  Sisältää
  C7 hiilivedyt
  Vaaralausekkeet
  H222-229 Erittäin helposti syttyvä aerosol. Painesäiliö voi revetä kuumetessaan.
  H315 Ärsyttää ihoa
  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
  H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
  P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
  P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
  P261 Vältä suihkeen hengittämistä
  P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön
  P410+412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa 50C/122F korkeammille lämpötiloille

  Innehåll
  C7 kolväten
  Faroangivelser
  H222-H229 Extremt brandfarligt aerosol. Tryckbehållaren kan explodera vid upphettning.
  H315 Irriterar huden
  H336 Kan orsaka dåsighet eller omtöcknad
  H411 Giftig för vattenlevande organismer, med långtidiga effekter
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P210 Får inte utsättas för värme, heta, ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden
  P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
  P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
  P261 Undvik att inandas sprej
  P273 Undvik utsläpp till miljön
  P410+412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50C/122F