Radiant™ - Silikonivapaa Ehoste 650ml

Radiant™ - Silikonivapaa Ehoste 650ml

31,00 €Hinta
Silikonivapaa muovi-, vinyyli- ja kumipintojen ehostaja, jota ei tarvitse laimentaa. Palauttaa värit kirkkaiksi ja kiillon auringon haalistuttamiin pintoihin. Helppo levittää sumuttamalla tai levityssienellä.
 • Details

  Käyttöohje:

  Ravista huolellisesti ennen käyttöä.
  Levitä käsin sienellä tai sumuta suoraan renkaisiin.
  Käsitellesäsi renkaita, älä siirrä ajoneuvoa ennenkuin ehoste on kuivunut. Ylimääräinen aine saattaa roiskua ja tahrata lähellä olevia maalipintoja.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältö
  2-butoksietanoli
  96,7 % seoksesta koostuu ainesosasta (ainesosista), jonka (joiden) välitöntä myrkyllisyyttä hengitysteitse ei tunneta
  Vaaralausekkeet
  H302 Haitallista nieltynä
  H304 Voi olla tappavaa nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin
  H312 Haitallista joutuessaan iholla
  H332 Haitallista hengitettynä
  Turvalausekkeet
  P260 Vältä höyryn hengittämistä
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
  P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä
  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta
  P301+P311 Jos kemikaalia on nielty: ota välittömästi yhteyttä myrkytystietokeskukseen/lääkäriin
  P312 Ota yhteys myrkytystietokeskukseen/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
  Ei saa oksennuttaa

  H302 Skadligt vid förtäring
  H304 Kan vara dödligt vid förtäring och om det kommer ner i luftvägarna
  H312 Skadligt vid hudkontakt
  H332 Skadligt vid inandning
  Skyddsanvisningar
  P260 Undvik att inandas ångor
  P264 Tvätta sig grundligt efter användning
  P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder
  P301+P311 Vid förtäring: kontakta genast giftinformationscentral eller läkare
  P312 Vid obehag: kontakta giftinformationscentral eller läkare
  P331 Framkalla INTE kräkning

© 2015 Presco Oy

Asiakaspalvelu - 0400 171 727  - www.presco.fi - Onkkaalantie 33 - 36600 Pälkäne

Eikö haluamaasi tuotetta löydy vielä verkkokauppamme valikoimasta?

Päivitämme uusia tuotteita verkkokauppaan.
Voit lähettää sähköpostilla toivomuksesi uusista tuotteista: info@presco.fi