P-Ray Raudanpoistaja 5kg

P-Ray Raudanpoistaja 5kg

101,00 €Hinta
P-Ray
Raudanpoistaja
Kun puhdistetaan auton vanteita, on yleinen harhaluulo, että normaali tielika voidaan poistaa normaalilla esipesuaineella. Yleensä käytetään tavanomaisia hyvin emäksisiä tuotteita vanteiden puhdistukseen, jotka useinkaan eivät tuota haluttua lopputulosta. Sen vuoksi on tärkeätä käyttää vanteiden puhdistukseen tarkoitettuja tuotetta kuten Ma-Fra P-Ray:tä. Kiitos P-Ray:n ainutlaatuisen ja erittäin tehokkaan koostumuksen ansiosta se pystyy irrottamaan rautahiukkaset pinnalta pelkällä vesihuuhtelulla. P- Ray:llä voidaan puhdistaa myös herkempiä vannepintoja, jotka usein vahingoittuvat vahvoilla pesuaineilla pestessä. Perusteellinen vanteiden pesu ei ole koskaan ollut näin helppoa, kiitos tasapainotetun pH (5,5) koostumuksen. P-Ray:tä voidaan käyttää myös koko autoon rautakertymien poistamiseen.
 • Details

  Käyttöohje:

  Piintyneen likakerroksen poistoon käytä laimentamattomana, Normaaliin puhdistukseen laimenna 1:1. Auton ulkopintojen puhdistukseen (Suositellaan vähintään 2 x vuodessa), laimenna P-Ray:tä veteen 2:1. Suihkuta P- Ray:tä tasaisesti viileälle pinnalle. Odota 5- 10 minuuttia ja huuhtele. Toista käsittely tarvittaessa.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Sodium mercaptoacetate
  Vaaralausekkeet
  H302 Haitallista nieltynä
  H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P301+P312 Jos kemikaalia on nielty: ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
  P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: hakeudu lääkäriin
  P330 Huuhdo suu
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese saippualla ja runsaalla vedellä

  Innehåller
  Sodium mercaptoacetate
  Faroangivelser
  H302 Skadligt vid förtäring
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P261 Undvik att inandas gaser/dimma/ångor/sprej
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P301+P312 Vid förtäring: vid obehag, kontakta giftinformationcentral eller läkare
  P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: sök läkarhjälp
  P330 Skölj munnen
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket vatten

© 2015 Presco Oy

Asiakaspalvelu - 0400 171 727  - www.presco.fi - Onkkaalantie 33 - 36600 Pälkäne

Eikö haluamaasi tuotetta löydy vielä verkkokauppamme valikoimasta?

Päivitämme uusia tuotteita verkkokauppaan.
Voit lähettää sähköpostilla toivomuksesi uusista tuotteista: info@presco.fi