P- Ray Raudan- ja nastapölynpoistoon 5kg

P- Ray Raudan- ja nastapölynpoistoon 5kg

101,00 €Hinta
P-RAY
RAUDAN- JA NASTAPÖLYNPOISTOON – KEMIALLINEN PUHDISTUS UUSILLE JA KÄYTETYILLE AJONEUVOILLE
P-RAY poistaa nastapölyn ja raudan hapettumajäämät, vanteista, autonkorista, listoista ja laseista, jotka kertyvät pinnoille yleensä maantie- ja rautatiekuljetuksissa. Näitä metallikertymiä laskeutuu ajoneuvon päälle myös kaupunkien saastelaskeumissa tai happosateissa, sekä pysäköitäessä terästeollisuuden- tai rautatieasemien lähelle.
P-Ray ei vahingoita puskureita tai muoviosia ja se on turvallinen myös autonkorille. Ainutlaatuisen ja äärimmäisen tehokkaan koostumuksen ansiosta, P-RAY pystyy liuottamaan rautapartikkeleita tehokkaasti, joten pelkkä painepesu riittää. P-RAY on tärkeä puhdistuskemikaali ennen maalipinnan kiillotusta ja/tai suojausta eli vahausta.
 • Details

  KÄYTTÖOHJEET:

  Sumuta P-RAY käsiteltävälle pinnalle sellaisenaan tai laimenna veteen 1:1, riippuen käsiteltävän pinnan saastekertymästä tai pestävästä pinnasta. Anna vaikuttaa noin 5-10 min. jotta P-RAY ehtii liuottaa rautapartikkelit ja muuttua pinnalla violetiksi. Älä anna tuotteen kuivua pinnalle. Huuhtele hyvin ja toista käsittely tarvittaessa. Ääritapauksissa voit joutua käyttämään piintymien poistoon Clay-baria eli Puhdistussavea.
  TUOTE KÄYTÖSSÄ HUIPPUDETAILEREILLA

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Sodium mercaptoacetate
  Vaaralausekkeet
  H302 Haitallista nieltynä
  H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P301+P312 Jos kemikaalia on nielty: ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
  P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: hakeudu lääkäriin
  P330 Huuhdo suu
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese saippualla ja runsaalla vedellä

  Innehåller
  Sodium mercaptoacetate
  Faroangivelser
  H302 Skadligt vid förtäring
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P261 Undvik att inandas gaser/dimma/ångor/sprej
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P301+P312 Vid förtäring: vid obehag, kontakta giftinformationcentral eller läkare
  P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: sök läkarhjälp
  P330 Skölj munnen
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket vatten

© 2015 Presco Oy

Asiakaspalvelu - 0400 171 727  - www.presco.fi - Onkkaalantie 33 - 36600 Pälkäne

Eikö haluamaasi tuotetta löydy vielä verkkokauppamme valikoimasta?

Päivitämme uusia tuotteita verkkokauppaan.
Voit lähettää sähköpostilla toivomuksesi uusista tuotteista: info@presco.fi