P-Ray kemiallinen puhdistaja ja raudanpoistaja 500 ml

P-Ray kemiallinen puhdistaja ja raudanpoistaja 500 ml

15,00 €Hinta

P-Ray syväpuhdistaa korin, renkaat ja ikkunat kuljetuksen, varastoinnin, happosateiden ja kaupunkisaasteen aiheutunamista rauta- ja ruostejäljistä. Heikosti reagoiva koostumus ei vaikuta aiemmin tehtyihin suojakäsittelyihin. P-Rayn ainutlaatuinen koostumus irrottaa rautahiukkaset, jolloin ne on helppo poistaa vesisuihkulla. P-Ray on korvaamaton tuote auton käsittelylle ennen kiillotusta tai suojausta. Tehokas puhdistaja on koostumukseltaan hellävarainen. Sopii käytettäväksi pinnalla kuin pinnalla, jopa alumiinilla. Sopii myös moottoripyörille.

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä raakana erittäin likaisille pinnoille tai ennen kiillotusta. Muutoin käytä laimennettuna 1:1 pestylle pinnalle. Odota 5-10 minuuttia. Tuote syövyttää rautahiukkaset luoden violettia nestettä. Älä anna kuivua pinnalle. Huuhdo huolellisesti ja toista tarvittaessa.

 • Turvallisuustiedot

  Sisältää Sodium mercaptoacetate

   

  Vaaralausekkeet

  H302 Haitallista nieltynä.

  H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

  P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

  P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

  P330 Huuhdo suu.

  P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

   

  Faroangivelser

  H302 Skadligt vid förtäring.

  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

  P301+P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

  P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

  P330 Skölj munnen.

  P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.