Neutraali hajunpoistaja Presta Odor Eliminator

Neutraali hajunpoistaja Presta Odor Eliminator

19,00 €Hinta

Hajunpoistaja eliminoi epämiellyttäviä hajuja ilman hajusteita. Hajunpoistaja reagoi suoraan hajun lähteen kanssa, eikä vain peitä hajua.

Käyttöohje: Ravista hyvin ennen käyttöä. Kokeile tuotteen sopivuus ensin huomaamattomaan kohtaan. Suihkuta runsaasti tuotetta noin 20-30 cm päästä. Tuotteen on tultava kontaktiin hajun lähteen kanssa. Sopii kuiville ja märille pinnoille. Puhdistettaessa ilmastointilaitteita käännä sisäilmankierto korkeimmalle asetukselle ja suihkuta ilmanottoaukkoon. Käännä tällöin ilmastointi pois päältä.

 • Turvallisuustiedot

  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

  P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Tvätta händerna grundligt efter användningen.

  P280 Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Använd ögonskydd/ansiktsskydd

  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp.

  P420 Varastoi erillään muista materiaaleista. Bevaras åtskilt från andra material.

  P501 Hävitä sisältä/pakkaus paikallisten/kansallisten/alueellisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/nationella/regionala/internationella bestämmelser.