top of page
Ma-Fra Resin Off 250ml - Pihkanpoisto

Ma-Fra Resin Off 250ml - Pihkanpoisto

11,00 €Hinta
Pihka on usein yksi kaikkein vaikeimmista piintymistä autojen ulkopinnoissa. Tavalliset pesuaineet ovat usein voimattomia tämän luonnoneritteen edessä. Puliresina on suunniteltu vaikeimpien pihkapinttymien puhdistamiseen. Se liuottaa vaikeimmatkin tahrat hetkessä. Voit käsitellä tuotteella kaikki auton ulkopinnat menettämättä kiiltoa tai korroosiosuojaa. Puliresinan koostumus perustuu uuden tuoteperheen pinta-aktiivisiin ainesosiin, jotka ovat hellävaraisia käsiteltävälle pinnalle, materiaalista riippumatta. 
 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  (R)-p-menta-1,8-dieeni
  tärpätti, öljy
  propan-2-oli
  Vaaralausekkeet
  H226 Syttyvä neste ja höyry.
  H315 Ärsyttää ihoa.
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
  H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
  Turvalausekkeet
  P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointikielletty.
  P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
  P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta.
  P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta
  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdohuolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P501 Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä

  Innehåller
  (R)-p-menta-1,8-dieeni
  terpentin, olja
  propan-2-oli
  Faroangivelser
  H226 Brandfarlig vätska och ånga
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Skyddsangivelser
  P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
  P261 Undvik att andas in dimma/ångor/sprej
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P303+P361+P354 Vid hudkontakt (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P501 Innehållet/behållaren bevaras i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser
bottom of page