top of page
Ma-Fra Not Ice 300ml - Jäänsulattaja

Ma-Fra Not Ice 300ml - Jäänsulattaja

6,70 €Hinta
Sulattaa jään ikkunoista ja lukoista!
Ehkäisee ajoneuvojen laseja, lukkoja ja kumiosia jäätymiseltä.
 • Details

  Käyttöohje:

  Ravista purkkia ennen käyttöä ja sumuta pinnalle tasainen kerros. Odota hetki ja pyyhi lasi tuulilasinpyyhkimillä tai ikkunaliinalla.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  propan-2-oli
  Vaaralausekkeet
  H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: voi revetä kuumennettaessa
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
  Turvalausekkeet
  P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
  P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
  P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 oC/ 122 oF lämpötiloille.
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti

  Innehåll
  propan-2-oli
  Faroangivelser
  H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare kan explodera vid upphetning
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  Skyddsangivelser
  P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
  P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P410+P413 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 oC/ 122 oF.
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser
bottom of page