Ma-fra Nautic Squidy 500 ml Metallikiilloke

Ma-fra Nautic Squidy 500 ml Metallikiilloke

12,50 €Hinta

Ma-Fra SQUIDY
Kiiltoa antava ruosteenpoistaja alumiini ja metalliseospinnoille
Uudistaa ja antaa kiiltoa veneiden teräs ja metalliseos osille, poistaen, hapettuman ja ruosteen, uudistaen näin mattaantuneet kromi- ym. metallipäällysteiset pinnat. Poistaa helposti ruostevalumat ja epäpuhtaudet .

 • Details

  KÄYTTÖOHJE: suihkuta SQUIDY käsiteltävän pinnalle ja anna vaikuttaa muutaman minuutin. Pyyhi lopuksi pinta kostealla sienellä ja huuhtele lopuksi vedellä. Sumuta suoraan ruosteisille pinnoille. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja harjaa tai hankaa pintaa tarvittaessa, sekä huuhtele lopuksi juoksevalla vedellä.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla

  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket tvål och vatten