Ma-Fra MAG Wheel G2 6 kg Tehokas vannepesuaine

Ma-Fra MAG Wheel G2 6 kg Tehokas vannepesuaine

42,00 €Hinta
Tehokas vannepesuaine, joka antaa kiiltoefektin teräs- ja alumiinivanteille. MAG WHEEL G2 on suunniteltu erikoistuotteeksi puhdistamaan kaikentyyppisiä teräs- ja alumiinivanteita sekä antamaan näyttävän kiiltoefektin. Se liuottaa tehokkaasti jarrupölyä ja ruostepiintymiä, palauttaen näin vanteet alkuperäiseen loistoonsa. Mag Wheel voidaan käyttää myös pölykapseleiden puhdistukseen.
 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Ammoniumbifluoridi
  Vaaralausekkeet
  H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava
  Turvalausekkeet
  P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/höyryä/suihketta
  P303+P361 +P353Jos kemikaalia joutuu iholle (tai hiuksii): riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä
  P305+P351 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin aja. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P310 Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin
  P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso pakkauksen merkinnöistä)
  P501 Hävitä sisältö/säiliö kansallisten määräysten mukaisesti

  Innehåller
  Ammoniumbifluorid
  Faroanvisningar
  H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  Skyddanvisningar
  P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
  P303+P361+P353 Vid hudkontakt: ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
  P305+P351 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med mycket vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det går att göra lätt
  P310 Kontakta genast giftinformationcentral eller läkare
  P321 Särskild behandling krävs (se etiketten)
  P501 Innehållet/behållaren lämnas in i enlighet med nationalle bestämmelser

© 2015 Presco Oy

Asiakaspalvelu - 0400 171 727  - www.presco.fi - Onkkaalantie 33 - 36600 Pälkäne

Eikö haluamaasi tuotetta löydy vielä verkkokauppamme valikoimasta?

Päivitämme uusia tuotteita verkkokauppaan.
Voit lähettää sähköpostilla toivomuksesi uusista tuotteista: info@presco.fi