top of page
Ma-fra Idrostop Testiilisuoja 300ml

Ma-fra Idrostop Testiilisuoja 300ml

17,50 €Hinta

Idrostop suojaa vedenpitäviksi markiisit, autojen tekstiilikatot, veneiden kuomut ja kaikki muut ulkona käytettävät tekstiilit, niin auto- kuin veneteollisuudessakin. Tuote toimii yhtä hyvin luonnon- ja keinokuiduille. Hyvä suoja pihkaa, linnunjätöksiä, laskeutumisaasteita ja auringon UV-säteilyä vastaan.

 • Details

  Käyttöohje:

  Käytä tuotetta puhtaalle tekstiilipinnalle tai puhdista tarvittaessa. Sumuta tuote noin 20 cm etäisyydeltä pyhkivin vedoin. Sumuta myös ristikkäisin liikkein. Lisäkäsittely voidaan tehdä 2 tunnin päästä. Pyyhi ohisumutukset maali-, lasi- tai muilta pinnoilta puhtaalla liinalla.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältö
  heptaani
  Vaaralausekkeet
  H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
  H315 Ärsyttää ihoa.
  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
  H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
  P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
  P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
  P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdohuolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.

  Innehåll
  heptan
  Faroangivelser
  H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare kan explodera vid upphetning
  H315 Irriterar huden
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
  P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
  P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  P261 Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P410+
bottom of page