top of page
Ma-Fra Deca Flash 250ml - Pien- & Liimanpoisto

Ma-Fra Deca Flash 250ml - Pien- & Liimanpoisto

9,90 €Hinta

Deca Flahs on erittäin helppo käyttää: suihkuta ja pyyhi. Liuottaa tehokkaasti piintyneimpiäkin liima- ja pikijäämiä korista nopeasti. Ei edellytä hankaamista, suojellen pintoja. Ympäristöystävällinen Deca Flash ei tahraa tai värjää käsiteltäviä pintoja.Deca-Flash liuottaa todella tehokkaasti myös piintyneen tiesuolan (sideaineet).

 

 

 

 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet
  Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen
  2-metyylipentaani
  Vaaralausekkeet
  H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
  H315 Ärsyttää ihoa.
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
  H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
  P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
  P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
  P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdohuolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.

  Innehåll
  Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta
  Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk
  2-metyylipentaani
  Faroangivelser
  H222-H229
  H315 Orsakar hudirritation
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
  P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tom behållare
  P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  P261 Undvik att inandas dimma/ånga/sprej
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 oC/ 122 oF.
bottom of page