top of page
Malco Leather & Vinyl Cleaner 1gal

Malco Leather & Vinyl Cleaner 1gal

52,00 €Hinta

Nahka- ja vinyylipintojen tehopuhdistaja, kun halutaan poistaa rasvaisia sormenjälkiä, piintynyttä likaa ja tahroja vinyyli-,muovi- ja nahkapinnoilta.


Tuote tunkeutuu verhoilun huokosiin ja "nostaa" lian syvältäkin materiaalista. Sopii säännölliseen ja perusteelliseen puhdistukseen. Antaa mattakiillon jättämättä pintaa rasvaiseksi.

 

Käytä yhdessä Leather Conditioner - nahkaruoan kanssa nahkapintojen säännölliseen hoitoon. Näin nahkapinnat säilyvät vuosia uudenveroisina. 

 • Details

  Käyttöohje:

  Tarkista aina ensin pinnan värin kestävyys näkymättömästä kohdasta. Jos esitestatulta pinnalta irtoaa väriä liinaan älä käytä tuotetta. Aloita puhdistuskäsittely sumuttamalla tuotetta suoraan kohteeseen ja aroilla pinnoilla puhdistusliinalle tai sienelle. Tämän jälkeen pyyhi pinta säihkyvän puhtaaksi käyttäen kostutettua mikroliinaa tai nukkaamatonta liinaa. Huuhtele mikroliina tarvittaessa puhtaaksi lämpimässä vedessä, jotta estäisit lian uudelleenleviämisen

  Turvallisuustiedot:

  Sisältö
  Natriumhydroksidi
  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
  P280 Käytä suojakäsineitä
  P280 Käytä silmäsuojaintai
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä
  P351+P338 Jos kemiaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P332+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin
  P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ne ennen uudellenkäyttöä
  P401 Säilytettävä erillään yhteensopimattomista aineista

  Innehåll
  Natriumhydroxid
  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvärligt ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P264 Tvätta dig grundligt efter användning
  P280 Använd skyddshandskor
  P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket vatten
  P351+P338 Vid ögonkontakt: skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp
  P362+P364 Ta av nedstänka kläder och tvätta dem innan de används igen
  P401 Förvaras åtskilt från oförenliga material
bottom of page