Flux - Itsekuivuva shampoo 4,5L

Flux - Itsekuivuva shampoo 4,5L

19,00 €Hinta
Flux on suunniteltu ajoneuvon täydelliseen pesuun. Flux tarjoaa "itsekuivaavan efektin". Tämä erikoiskoostumus mahdollistaa pesun kaikentyyppisille maalipinnoille. Huuhtelun jälkeen aineen koostumus nopeuttaa kuivumista eikä jätä valumia.
 • Details

  Käyttöohjeet:

  Laimenna ainetta veteen 1:10-1:50, riippuen pinnan
  likaisuudesta. Aineen vaahto poistaa tehokkaasti likaa. Älä pese autoa suorassa auringonpaisteessa.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä

  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket vatten

© 2015 Presco Oy

Asiakaspalvelu - 0400 171 727  - www.presco.fi - Onkkaalantie 33 - 36600 Pälkäne

Eikö haluamaasi tuotetta löydy vielä verkkokauppamme valikoimasta?

Päivitämme uusia tuotteita verkkokauppaan.
Voit lähettää sähköpostilla toivomuksesi uusista tuotteista: info@presco.fi