top of page
Fast Wax™ 946ml - Ammattilaisten Uudenauton Vaha

Fast Wax™ 946ml - Ammattilaisten Uudenauton Vaha

56,00 €Hinta
Tuottaa syvän ja raikkaan kiillon.
Pastavahojen suojaus, nestevahojen helppous.
Erinomainen tuote myös veneammattilaisille.

Prestan VOC-määräykset täyttävä Fast Wax™ on nesteytetty pastavaha. Se on valmistettu käyttäen ensiluokkaisia luonnollisia ja synteettisiä yhdisteitä. Tuotetta voidaan käyttää yli päivän kuivuneille lakkapinnoille tai perusväreille, ilman riskiä “die-back”:stä, koska Fast Wax™ luo hengittävän suojakerroksen, joka päästää lävitseen kuivuvat liuotteet.
Käsittely tulisi suorittaa erillään maalausalueesta.
 • Details

  Käyttöohje:

  Sekoita hyvin välttääksesi rasvaisuutta. Anna kuivua kalvoksi pinnalle. Pyyhi ylijäämät pois käyttäen Hornet Wipe-Out -erikoismikroliinaa. Koko ajoneuvo voidaan käsitellä yhdellä kertaa.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Liuotinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen
  Vaaralausekkeet
  H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
  Turvalausekkeet
  P260 Älä hengitä sumua tai höyryä
  P410 Suojaa auringonvalolta
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
  P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä
  P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
  P401 Varastoi erillään yhteensopimattomista aineista
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaan

  Innehåll
  Solventnafta (petroleum), medeltung alifatisk
  Faroanvisningar
  H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
  Skyddsanvisningar
  P260 Inandas inte dimma/gaser
  P410 Skyddas från solljus
  P264 Tvätta dig grundligt efter andändning
  P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
  P317 Sök läkarhjälp vid obehag
  P401 Förvaras åtskilt från oförenliga produkter
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser
bottom of page