top of page
Fast & Black Spray 500 ml

Fast & Black Spray 500 ml

12,00 €Hinta
Fast & Black - Rengasehoste
Korkealaatuinen ehoste, kaikentyyppisille käytetyille ja kuluneille renkaille. Suojaa rengasta ja palauttaa sen alkuperäisen värin ja elastisuuden. Tuotetta voidaan käyttää myös puskureiden, sivupeilien, lokasuojien ja spoilereiden ehostamiseen.
 • Details

  Käyttöohje:

  Levitä tuotetta tasaisesti pinnalle ja tasoita tarvittaessa mikroliinalla/levityssienellä.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  C7 hiilivedyt
  Vaaralausekkeet
  H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: voi revetä kuumennettaessa
  H315 Ärsyttää ihoa
  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
  H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P210 Suojaa lämmötä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
  P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
  P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
  P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
  P304+P340 Jos kemikaalia on hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan

  Innehåll
  C7 kolveten
  Faroangivelser
  H222-H229 Extremt brandfarligt aerosol. Tryckbehållare kan explodera vid upphettning
  H315 Irriterar huden
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden
  P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
  P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
  P261 Undvik att inandas gaser/dimma/ångor/sprej
  P304+P340 Vid inandning: flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas
bottom of page