Deep Cleaner 3 L

Deep Cleaner 3 L

49,00 €Hinta
Deep Cleaner on Detailerin “must”-tuote! Huipputuloksen tekeminen ilman puhtaita pohjia on
mahdoton tehtävä. Deep Cleaner auttaa puhdistamaan maalipinnan “syväpuhtaaksi”.
Poistaa rasvajäämät, irroittaa vanhat vahat, haihtuu nopeasti ja on helppo levittää ja pyyhkiä.

 • Details

  Käyttöohje:

  Sumuta tai levitä käsiteltävälle pinnalle tasaisesti. Pyyhi pinta tämän jälkeen
  nukkaamattomalla liinalla puhtaaksi. Toista käsittely tarvittaessa.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
  Turvalausekkeet
  P233 Säilytä tiiviisti uljettuna.
  P235 Säilytä viileässä
  P303+P361+P353 Jos kemikaalia joutuu iholle (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä
  P304+P340 Jos kemikaalia hengitetään: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää

  Faroangivelser
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  Skyddsangivelser
  P233 Behållaren ska vara väl tillsluten
  P235 Förvaras svalt
  P303+P361+P354 Vid hudkontakt (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
  P304+P341 Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen