top of page
Crònos nopea hiilenpoistaja 250 ml

Crònos nopea hiilenpoistaja 250 ml

15,50 €Hinta

Tehokas hiilenpoistaja Crònos irrottaa muutamassa minuutissa hiilijäänteitä äänenvaimentimen sisältä. Sen innovatiivinen koostumus tekee käsittelystöä nopeaa. Ei edellytä teräsvillan käyttöä. Tuote on geelimuotoista, eikä se tartu pintaan.

 

KÄYTTÖOHJE: Käytä tuotetta pakoputken sisälle harjalla. Anna vaikuttaa minuutti jokaista ajettua 5000 km kohtia ja poista märällä mikrokuituliinalla. Älä käytä lakkaamattomille muovipinnoille.

 • Turvallisuustiedot

  Sisältää Innehåller Potassium hydroxide

   

  Vaaralausekkeet

  H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

  P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.

   

  Faroangivelser

  H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

  P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp.

  P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

bottom of page