Corréctor 250 g

Corréctor 250 g

19,00 €Hinta

Corréctor valmistaa auton kiillottamista varten.  Sen
Diminutive  Short Abracive  -teknologiaan  perustuva
koostumus poistaa nopeasti  P1500  -karkeusasteisia
jälkiä, jopa hyvin kuluneilta tai läpinäkyviltä pinnoilta.
Tuote antaa korkealaatuisen hiontajäljen all-in-one
-tyyppiseen  käsittelyyn.  Se jättää  puolikiiltävän jäljen
peittämättä  naarmuja  tai  syviä  pyörrejälkiä.
Corréctor soveltuu parhaiten karkeille (valkoisille) laikoille.  Sopii  käytettäväksi  koneella ja mikrokuitulaikalla.

 

Käyttöohje: Levitä  pieni määrä  laikalle.
Epäkeskokiillotuskoneella levitä tasaisesti 1-2
nopeudella noin 30x30 cm laajuiselle  alueelle
kerrallaan. Kiillota korkeimmalla nopeudella.  Muulla
kiillotuskoneella aloita  käsit ely  700-900 rpm
kierrosnopeudella  ja korota  nopeus vähitellen 1
500-1 800 rpm. Viimeistele nopeudella 700-900 r pm.
 

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet   H412  Haitallista  vesieliöille,  pitkäaikaisia
  haittavaikutuksia  Turvalausekkeet   P273  Vältettävä
  päästämistä  ympäristöön  P501  Hävitä  sisältö / pakkaus
  paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten
  määräysten mukaisesti


  Faroangivelser  H412  Skadliga  långtidseffekter för
  vattenlevande  organismer  Skyddsangivelser   P273  Undvik
  utsläpp till miljön  P501  Innehållet / behållaren  lämnas  till  i
  enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella
  bestämmelse