Cherry Flash Aerosol 14oz. - Sumutettava Pikavaha

Cherry Flash Aerosol 14oz. - Sumutettava Pikavaha

24,00 €Hinta
Kun tarvitset suurenmoista viimeistelyä nopeasti, saavutat sen helposti Cherry Flash aerosolilla. Cherry Flash on VOC-hyväksytty tuote. Se sopii erinomaisesti myös veneiden viimeistelyyn. Nesteytetty pastavaha, joka on valmistettu ensiluokkaisesta Carnaubavahasta ja Dupontin Zonylistä. Helppokäyttöinen ja kuivuu nopeasti antaen syvän ja pitkäkestoisen kiillon.
 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää: Liuotinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen
  Vaaralausekkeet
  H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
  H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
  H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
  H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
  Turvalausekkeet
  P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
  P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
  P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
  P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
  P301 + P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
  P331 EI saa oksennuttaa.
  P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti

  Innehåller: solventnafta (petroleum), mellantung alifatisk
  Faroangivelser
  H222 Extremt brandfarlig aerosol
  H229 Tryckbehållare kan explodera vid upphetning
  H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
  Skyddsangivelser
  P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
  P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tom behållare
  P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
  P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
  P331 Framkalla inte kräkning
  P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 oC/ 122 oF.
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser